Условия за ползване

 Всеки, който използва публикуваната на страниците на gowhere.bg (сайта) информация, приема, че действа на своя отговорност и за свой собствен риск. Въпреки че работим усилено информацията, която публикуваме, да е актуална и достоверна, възможно е поради технически и (или) други причини да бъдат допуснати неточности. Затова всеки, който възнамерява да използва публикуваната информация за организиране на пътуване и (или) други цели, е желателно да потвърди нейната точност и от други източници. Gowhere.bg и авторите, публикуващи на страниците на gowhere.bg, не носят отговорност за каквито и да е загуби, вреди и пропуснати ползи.

Хиперлинковете (линкове, препратки към други страници), публикувани на страниците на сайта с цел предоставянето на допълнителна информация и услуги, може да препратят посетителите на gowhere.bg към други уеб сайтове. Gowhere.bg не носи отговорност по какъвто и да е начин за загуби, вреди и пропуснати ползи, възникнали в резултат от използването на тези уеб сайтове.

Авторски права
Всички материали публикувани на този уебсайт са авторски такива и са защитени от повелителните норми на Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) . Всякакъв вид използване на фотографии и текстове, без изричното съгласие на автора, се явява грубо нарушение на императивната норма на закона. На нарушителите ще бъде търсена гражданскоправна, административно-наказателна и наказателна отговорност.

Cookies
Използваме cookies, за да направим възможно изпълнението на някои от функционалностите на сайта, като например, но не само, секцията за Любими места, където информацията за местата, които сте харесали, се запазва чрез cookies.